Subsidie voor duurzame investeringen vanaf 2 januari 2017

Kamervragen over extra subsidiebudget

Sportverenigingen kunnen in 2017 weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.

Groot succes in 2016

Voor de subsidieregeling was in 2016 veel belangstelling. Na de openstelling op 4 januari 2016  kreeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen enkele weken 671 aanvragen binnen, waarmee het beschikbare budget overvraagd was. Het merendeel van de aanvragen had betrekking op investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen. Dit kan niet los worden gezien van de beperkte terugverdientijd van deze investeringen. Deze terugverdientijd is onder andere afhankelijk van het type investering en het gebruik door de sportorganisaties. In de regel ligt de termijn tussen de 8 en 11 jaar. Terwijl de investeringen over het algemeen een levensduur van meer dan 20 jaar hebben.

Vooralsnog geen extra subsidie beschikbaar

Gezien de populariteit van de regeling in 2016 hebben Tweede Kamerleden op 21 november 2016 tijdens het Algemeen Overleg Sportbeleid aan minister Schippers van VWS gevraagd om uitbreiding van het subsidiebudget, zodat meer verenigingen gebruik kunnen maken van de regeling. Vooralsnog is de minister niet voornemens het bedrag te verhogen.

Bancair lenen

Als verenigingen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om de duurzame investeringen te kunnen realiseren, kan een lening worden aangegaan bij een bank. Door borging van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Zodoende kunnen alle sportverenigingen –die de lening in de toekomst ook redelijkerwijs kunnen aflossen- gebruik maken van de bovengenoemde regeling.

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum